Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων:

 • Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
 • Βιολογίας
 • Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Βιοτεχνολογίας
 • Φυσικής
 • Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες
 • Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών
 • Χημείας
 • Γεωλογίας
 • Γεωγραφίας
 • Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
 • Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών