Επιλογή υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρθηκαν και μετά την επικύρωση της διαδικασίας επιλογής από τα αρμόδια όργανα του ΤΜΒΓ,  θα αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά (που περιλαμβάνει Πίνακα Επιτυχόντων καθώς και Πίνακα Επιλαχόντων).

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται προφορικώς και γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς με ηλεκτρονικό μήνυμα εντός 15 εργάσιμων ημερών ότι πρόκειται (ή όχι) να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

Επιπλέον, εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος όσοι πρόκειται να παρακολουθήσουν, καταβάλουν το ποσό των 900 €, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά δίδακτρα.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μετά την παραπάνω προθεσμία και η μη καταβολή του ως άνω ποσού της προκαταβολής ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Επιτυχών που δεν θα εγγράφεται μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός αν επικαλεσθεί -τεκμηριωμένα- εξαιρετικούς λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία καλεί τους αμέσως επόμενους στην σειρά αξιολόγησης, από τον σχετικό πίνακα κατάταξης επιλαχόντων.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την  ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση κρίνεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και το αποτέλεσμα επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ΜΒΓ.