Κριτήρια επιλογής

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται μετά από τον  συνυπολογισμό εννέα (9) κριτηρίων με μέγιστο τα 100 μόρια. Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα με αντικειμενικό τρόπο και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση. Οι φάκελοι υποψηφιότητας αξιολογούνται από την Συντονιστή Επιτροπή (Σ.Ε.)  του Μεταπτυχιακού και ελέγχεται η ακρίβεια και γνησιότητα των παραστατικών.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» συνεκτιμώνται:

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Μέγιστος αριθμός μορίων
1. Βαθμός πτυχίου

Ο αριθμός των μορίων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος  ισούται με τον βαθμό του πτυχίου του, υπολογισμένο σε ένα δεκαδικό ψηφίο.

10 μόρια
2. Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
Υπολογίζεται η  ύπαρξη ή μη  πτυχιακής εργασίας σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
5 μόρια
3. Αποδεδειγμένη διδακτική  προϋπηρεσία
Η διδακτική προϋπηρεσία μετράται με ένα μόριο για κάθε  έναν μήνα πλήρους διδακτικής απασχόλησης και μέχρι τους 20 μήνες προϋπηρεσίας.Η διδακτική προϋπηρεσία πρέπει να είναι συναφής με τις Βιοεπιστήμες  και αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:1. Διδακτική  εμπειρία στο δημόσιο τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το συνολικό χρονικό διάστημα της εργασίας σε έτη/ μήνες/ μέρες απασχόλησης.

2. Διδακτική  εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για:
α) Μισθωτούς, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το συνολικό χρονικό διάστημα της εργασίας σε έτη/ μήνες/ μέρες απασχόλησης καθώς επίσης και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
β) Ελεύθερους Επαγγελματίες, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Επαγγελματικό ή άλλο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγράφουν με σαφήνεια το συνολικό χρονικό διάστημα της άσκησης του επαγγέλματος σε έτη/ μήνες/ μέρες απασχόλησης.  Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, όπου αναφέρεται η απόκτηση εισοδημάτων για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Σημείωση: Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά διδακτικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται.

20 μόρια
4. 3. Άλλη επαγγελματική εμπειρία στις Βιοεπιστήμες  εντός κι  εκτός Ελλάδος

Η επαγγελματική εμπειρία  εντός και εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει:
α) Δήλωση εργοδότη, όπου θα αναγράφεται με σαφήνεια το συνολικό χρονικό διάστημα της εργασίας σε έτη/ μήνες/ μέρες απασχόλησης. Αν η προϋπηρεσία αυτή έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος τα έγγραφα κατατίθενται επισήμως μεταφρασμένα.
β) Βεβαίωση Ελληνικού Ασφαλιστικού Φορέα ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος.
Σημείωση: Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται.

5 μόρια
5. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής
Κάθε δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό (αναφέρεται το ISSN του περιοδικού)  της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής αξιολογείται με δύο (2) μόρια και ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων που συνυπολογίζονται είναι πέντε (5). Ο υποψήφιος στο φάκελο υποψηφιότητας πρέπει να προσκομίσει: α) ολόκληρη τη δημοσίευση, β) φωτοτυπίες της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή, το ISSN του περιοδικού του εξωφύλλου,  και του Πίνακα Περιεχομένων.
10 μόρια
6. Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αξιολογείται με ένα (1) μόριο και ο μέγιστος αριθμός ανακοινώσεων που συνυπολογίζονται είναι πέντε (5). Η προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση βεβαιώνεται με φωτοτυπία των Πρακτικών ή του επίσημου βιβλίου των Περιλήψεων  του Συνεδρίου.
5 μόρια
7. Δεύτερο πτυχίο
Το δεύτερο πτυχίο από άλλο ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά,  αξιολογείται με 10 μόρια. Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένη φωτοτυπία του πτυχίου αυτού.
10 μόρια
8. Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου
Η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά, αξιολογείται με 5 μόρια. Η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ισότιμου με τα απονεμόμενα Ελληνικά αξιολογείται με 10 μόρια. Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένη φωτοτυπία του μεταπτυχιακού/ διδακτορικού τίτλου σπουδών.
10 μόρια
9. Αξιολόγηση της Επιστολής Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 25 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ 100

Το πρότυπο της Επιστολής Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα βρίσκεται εδώ