Αξιολόγηση & βαθμολογία

Η αξιολόγηση στα μαθήματα διεξάγεται με εξετάσεις, εργασίες ή/και με πολλαπλές εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους αξιολόγησης, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο του μαθήματος, ενδέχεται δε να υλοποιείται είτε διά ζώσης, είτε με  την εξ αποστάσεως μέθοδο.

Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο Μ.Φ. να έχει πετύχει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5/10) σε κάθε μάθημα εξαμήνου και στη Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης, καθώς και να έχει συμμετάσχει σε άλλες τυχόν οριζόμενες εκπαιδευτικές ή/και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.

Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης και κατάθεσης όλων των αξιολογούμενων εργασιών, δραστηριοτήτων κλπ. στα πλαίσια κάθε μαθήματος είναι δεσμευτικές. Υπέρβαση των προθεσμιών είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Σε αντίθετη περίπτωση, η σχετική εργασία, δραστηριότητα κλπ μηδενίζεται.

Παραπτώματα όπως η λογοκλοπή, η αντιγραφή στις εξετάσεις ή κατά την εκπόνηση εργασιών, συνεπάγονται διαγραφή του Μ.Φ. από το Πρόγραμμα. Ειδικότερα, κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, επιφέρει  ποινή ακύρωσης της εργασίας ή και διαγραφής από το Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση αποτυχίας μεταπτυχιακού φοιτητή σε ένα μάθημα ή σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του στις εξετάσεις, παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασής του, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Συντονιστή του αντίστοιχου μαθήματος.