Μαθήματα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Η Διδακτική των Βιοεπιστημών» αποτελείται από 3 εξάμηνα σπουδών. Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μεικτή  και περιλαμβάνει: α) διά ζώσης διδασκαλία, και β) εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το γνωστικό περιεχόμενο του Π.Μ.Σ.  κατανέμεται σε 6 βασικά μαθήματα:

Πιστωτικές μονάδες/ECTS
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 10
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 10
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι: ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΡΙΟ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 10
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 10
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 10
ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 90

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με διά ζώσης συμμετοχή στα έξι μαθήματα των α και β εξαμήνων που διεξάγονται σε προκαθορισμένες συναντήσεις, όπως ορίζονται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές δράσεις γίνονται με την εξ αποστάσεως μέθοδο.

Οι διά ζώσης διδακτικές συναντήσεις είναι κατ΄ελάχιστον τρεις (3) στη διάρκεια καθενός από τα δύο πρώτα εξάμηνα, στις οποίες η  παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι υποχρεωτική. Στο 3ο εξάμηνο οι εκπαιδευτικές δράσεις υλοποιούνται με την εξ αποστάσεως μέθοδο και στο τέλος του  εξαμήνου οι φοιτητές υποστηρίζουν ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής και της Σ.Ε. και σε ανοιχτή διαδικασία την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία  τους.