Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

Οι Μ.Φ. στην έναρξη του 3ου Εξαμήνου υποχρεούνται να επιλέξουν θέμα μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η δήλωση του θέματος σε ειδικό Έντυπο γίνεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.)  υποστηρίζεται μέσω της εξ αποστάσεως διενέργειας ειδικού για τον σκοπό αυτό Σεμιναρίου και καθοδηγείται από δύο Κύριους Επιβλέποντες Καθηγητές έναν από το πεδίο των Παιδαγωγικών Επιστημών κι έναν από το πεδίο των Βιολογικών Επιστημών.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική  εργασία και μπορεί να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό μιας διδακτικής/ εκπαιδευτικής παρέμβασης σε πεδίο εφαρμογής των  Βιοεπιστημών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε Μ.Φ. είναι η επιτυχής αποπεράτωση των 6 μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ολοκληρώνεται στο τέλος του Γ΄ Εξαμήνου. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται Τριμελής Επιτροπή, στην  οποία συμμετέχουν οι δύο Επιβλέποντες Καθηγητές.

Μετά την ολοκλήρωσή της  ο Μ.Φ. την καταθέτει ηλεκτρονικά και έντυπα στην Τριμελή Επιτροπή και στη συνέχεια την υποστηρίζει δημόσια και ενώπιων τους. Η διαδικασία υποστήριξης των Μ.Δ.Ε. πραγματοποιείται στη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου.