Υποχρεώσεις & δικαιώματα

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται:

Α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα τρία (3) μαθήματα του Α’ Εξαμήνου και στα τρία (3) μαθήματα του Β’ εξαμήνου,

Β) η εκπόνηση και επιτυχής υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας,

Γ) όποια συμμετοχή σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., που ορίζει κατά περίπτωση η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Δ) Mέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους, το Τμήμα Μ.Β.Γ. δύναται να ζητήσει από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επικουρικό-εκπαιδευτικό και κάθε είδους έργο που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές:

  • παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτικές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις φοιτητές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ποσοστό μικρότερο του 80% των διδαχθεισών ωρών, και πάντως μεγαλύτερο του 50%, είναι δυνατόν, μετά από έγκριση της Σ.Ε., να το αναπληρώσουν με την εκπόνηση πρόσθετης εργασίας στο συγκεκριμένο μάθημα, υπό την εποπτεία του συντονιστή του μαθήματος ή σε περίπτωση κωλύματος του Συντονιστή, του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
  • οφείλουν να υποβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.
  • οφείλουν να τηρούν απολύτως τις υποχρεώσεις τους ως προς τις προβλεπόμενες και οριζόμενες ημερομηνίες (π.χ υποβολή δηλώσεων, εργασιών, καταβολή διδάκτρων).
  • εγγράφονται σε κάθε εξάμηνο σπουδών για την παρακολούθηση των μαθημάτων και αφού έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα δίδακτρα.
  • δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών φοιτητών όπως αυτές καθορίζονται από τους νόμους 1268/82, 2083/92 και 2413/96 (κουπόνια σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους). Επίσης, δικαιούνται ειδικές παροχές του Π.Μ.Σ. (π.χ. στέγαση, συγγράμματα, σημειώσεις κτλ.) όπως θα ορίζεται από τη Σ.Ε. σε κάθε κύκλο σπουδών.

Οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και οι αναπληρωματικοί τους συμμετέχουν στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ΜΒΓ και επιλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.

Προβλήματα σχετικά με την παρακολούθηση των μαθημάτων και γενικότερα τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών. στο Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Συντονιστή, τον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη Σ.Ε.