Skip to main content

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ERASMUS+

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020 και η συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig κ.ά.) στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται και ο τομέας του αθλητισμού. Στόχος του Erasmus+ είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες να πραγματοποιήσουν με υποτροφία είτε μέρος των σπουδών τους (Erasmus+ Studies) σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, χωρίς να πληρώσουν δίδακτρα, είτε της πρακτικής άσκησής τους (Erasmus+ Traineeship) σε επιχείρηση, κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό κέντρο ή άλλο οργανισμό που εδρεύει στην Ευρώπη, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους φοιτητές να ζήσουν στο εξωτερικό, να κάνουν νέες φιλίες, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς, να μάθουν μια ξένη γλώσσα, αλλά και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική εξέλιξή τους. Η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές είναι 3 μήνες, ενώ για πρακτική άσκηση είναι 2 μήνες. Η μέγιστη διάρκεια, είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση, είναι 12 μήνες. Η υποτροφία δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών στο εξωτερικό, αλλά προορίζεται να καλύψει το «κόστος κινητικότητας», δηλαδή τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται μία περίοδος σπουδών ή πρακτικής άσκησης σε ένα άλλο κράτος. Επιπλέον, υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό, κατά την οποία λαμβάνουν και υποτροφία ERASMUS+. Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια, κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της σε κάθε κύκλο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει τη δυνατότητα να λάβει κατ’ ανώτατο όριο έως 12 μήνες υποτροφίας κινητικότητας Erasmus+.

ERASMUS+ για σπουδές

Το Δ.Π.Θ. συνάπτει διμερείς συμφωνίες με πανεπιστήμια της Ευρώπης, βάσει των οποίων οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να παρακολουθήσουν στο εξωτερικό μαθήματα για ένα διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3 μηνών ή μεγαλύτερο του ενός έτους. Ο κύκλος σπουδών, το είδος των μαθημάτων και το διάστημα της φοίτησης στο εξωτερικό καθορίζεται αυστηρά από την εκάστοτε διμερή συμφωνία. Το πρόγραμμα Erasmus+ εξασφαλίζει στους φοιτητές μία υποτροφία με σκοπό την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που θα αντιμετωπίσουν, απαλλαγή από τα δίδακτρα στο εξωτερικό και αναγνώριση της περιόδου των σπουδών που διανύουν στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο http://erasmus.duth.gr του Δ.Π.Θ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Studies, το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒΓ) παρέχει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε τεταρτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές του να εκπονήσουν τη διπλωματική εργασία τους σε ένα από τα συνεργαζόμενα με το ΤΜΒΓ Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Η διάρκεια της φοίτησης είναι 6 ημερολογιακοί μήνες, στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του τετάρτου έτους των προπτυχιακών σπουδών.

ERASMUS+ για πρακτική άσκηση

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, η γνωριμία των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς και η γνωριμία και κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σε αντίθεση με τη δράση που αφορά στη μετακίνηση για σπουδές, για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά αντίθετα οι ίδιοι οι φοιτητές πρέπει να αναζητήσουν το φορέα υποδοχής και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το συγκεκριμένο διάστημα που τους ενδιαφέρει. Επίσης, οι υπότροφοι οφείλουν να φροντίσουν οι ίδιοι για τις ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτούνται για την παραμονή και εργασία τους στο εξωτερικό. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο http://erasmus.duth.gr του Δ.Π.Θ. Οι υποτροφίες χορηγούνται για περίοδο πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό η οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 12 μηνών. Η τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και για αυτό το λόγο το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους στο Δ.Π.Θ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Traineeships, το Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (ΤΜΒΓ) παρέχει κάθε χρόνο σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες), αλλά και σε προσφάτως αποφοίτους (με την προϋπόθεση ότι η περίοδος της πρακτικής άσκησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία αποφοίτησής τους και η επιλογή των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί κατά το τελευταίο έτος της φοίτησης τους, δηλ. πριν την αποφοίτησή τους), τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση διάρκειας 4 μηνών, σε φορείς (π.χ. επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.λ.π.) που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων προσδιορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του προγράμματος, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ., στην ιστοσελίδα του ΤΜΒΓ και τον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος. Η περίοδος πρακτικής άσκησης λήγει στο τέλος Αυγούστου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί πριν την αποφοίτηση του ασκούμενου φοιτητή, η περίοδος της πρακτικής άσκησης Erasmus+ Traineeships αναγνωρίζεται στο Παράρτημα Διπλώματος που θα λάβει με την αποφοίτησή του. Το πρόγραμμα Erasmus+ αντικαθιστά το παλαιότερο πρόγραμμα αποφοίτων Leonardo da Vinci πρόσφατων αποφοίτων, το οποίο και καταργείται.

Η δράση του προγράμματος Εrasmus+ για κινητικότητα για σπουδές απευθύνεται σε:

Α) τριτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν τη διπλωματική εργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής της διατριβής) στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους για 6 μήνες (εαρινό εξάμηνο 4ου έτους), σε ένα από τα παρακάτω Ευρωπαϊκά ιδρύματα. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων των οποίων ο μέσος όρος είναι μικρότερος του 7 ή οφείλουν περισσότερα από 5 μαθήματα.

1) Acibadem University, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 6 μήνες

2) Istanbul Teknik Universitesi, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 6 μήνες

3) Istinye Universitesi, Istanbul, Turkey: 2 θέσεις για 5 μήνες

4) University of Liverpool, Liverpool, UK: 2 θέσεις για 6 μήνες

5) University of Cyprus, Nicosia, Cyprus: 3 θέσεις για 6 μήνες

6) Universitat de Barcelona, Barcelona, Spain: 1 θέση για 6 μήνες

7) Erasmus University Medical Center, Rotterdam, The Netherlands: 1 θέση για 6 μήνες

8) Université de Strasbourg, Strasbourg, France: 1 θέση για 6 μήνες

Β) πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν τη διπλωματική εργασία τους (συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής της διατριβής) για 3 μήνες, σε ένα από τα παρακάτω Ευρωπαϊκά ιδρύματα.

Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα φοιτητές των οποίων ο μέσος όρος στα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι μικρότερος του 7 ή οφείλουν έστω και ένα μάθημα. Επιπλέον, η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εκπονείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ είναι υποχρεωτικά εργαστηριακή πειραματική ερευνητική εργασία (δηλ. όχι βιβλιογραφική εργασία).

1) Acibadem University, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 3 μήνες

2) Istinye Universitesi, Istanbul, Turkey: 1 θέση για 3 μήνες

3) Università Degli Studi di Firenze, Firenze, Italy: 1 θέση για 3 μήνες

4) Université de Strasbourg, Strasbourg, France: 3 θέσεις για 3 μήνες

Γ) υποψήφιους διδάκτορες που επιθυμούν να εκπονήσουν μέρος της διδακτορικής εργασίας τους (χωρίς τη συγγραφή διατριβής) για 6 μήνες, στο παρακάτω Ευρωπαϊκό ίδρυμα:

1) Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria: 1 θέση για 6 μήνες

 

Επιτροπή ERASMUS+
• Κουρκουτάς Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ακαδημαϊκός Συντονιστής
• Γρηγορίου Μαρία, Καθηγήτρια
• Γιαννακάκης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής
• Ένας εκπρόσωπος φοιτητών (οριζόμενος από τον Σύλλογο Φοιτητών)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη,
περιοχή Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη
Tηλέφωνο: 25510 30610

 

Copyright © 2013 - 2024 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.