Skip to main content

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

To Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του ΤΜΒΓ είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται σαφώς από το ΦΕΚ ίδρυσής του. Επιπλέον, συνάδει απόλυτα με τη στρατηγική του Ιδρύματος να στοχεύει πάντα στη διδακτική και ερευνητική αριστεία, ώστε να παρέχεται στους φοιτητές αρτιότητα στη γνώση και στις υποδομές και να διευκολύνεται η διασύνδεση με τη διεθνή και εγχώρια επιστημονική κοινότητα. Έτσι, μετά το πέρας των σπουδών τους, οι φοιτητές δίκαια αποκτούν τον εξειδικευμένο τίτλο του Μοριακού Βιολόγου - Γενετιστή.

Οι σπουδές στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής διαρκούν τέσσερα ακαδημαϊκά έτη και είναι οργανωμένες σε 8 εξάμηνα. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του επόμενου. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα: το χειμερινό και το εαρινό. Με βάση την κείμενη νομοθεσία κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες για διδασκαλία ενώ κάθε εξεταστική περίοδος διαρκεί 3 εβδομάδες. Κατά τα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες και αρχές των Μοριακών Βιοεπιστημών καθώς και με τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος οι φοιτητές εμβαθύνουν στη μελέτη της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής καθώς επίσης και των εφαρμογών τους. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις σύγχρονες και τις αναδυόμενες τάσεις σε εξειδικευμένα πεδία μέσα από τα μαθήματα επιλογής που προσφέρονται από το Δ εξάμηνο των σπουδών. Στα εξάμηνα Α-Γ διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θεωρεί απολύτως απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση του Μοριακού Βιολόγου - Γενετιστή. Κατά συνέπεια ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει όλα επιτυχώς προκειμένου να πάρει πτυχίο. Από το Δ εξάμηνο εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται και μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει οκτώ. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής που προτίθενται να παρακολουθήσουν αρχή κάθε εξαμήνου.

Kατά το Η’ εξάμηνο οι φοιτητές είτε πραγματοποιούν Διπλωματική Εργασία ή επιλέγουν μαθήματα επιλογής. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την επίλυση ενός επιστημονικού θέματος, η προσαρμογή του στο περιβάλλον του εργαστηρίου των Μοριακών Βιοεπιστημών και η απόκτηση εμπειρίας στον τρόπο συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Η Διπλωματική Εργασία είναι πειραματική, ερευνητική εργασία με στόχο την πρακτική εξάσκηση σε εργαστηριακές τεχνικές, στην οργάνωση πειραματικών πρωτοκόλλων, στην όξυνση της κριτικής ικανότητας του φοιτητή, στην κατανόηση της επιστημονικά τεκμηριωμένης ερευνητικής πρακτικής, στη χρήση βιβλιογραφίας, στην ανάλυση-αξιολόγηση αποτελεσμάτων και στη συγγραφή αυτοτελούς επιστημονικού κειμένου.

Δείτε περισσότερα για τη Διπλωματική Εργασία εδώ

Επίσης στο πλαίσιο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να:
• αποκτήσουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ
Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν Πιστοποιητικό Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ παρακολουθώντας επιτυχώς τέσσερα μαθήματα που εμπίπτουν στο πεδίο. Δύο από τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά ενώ τα άλλα δύο επιλογής.
• εκπονήσουν Πρακτική άσκηση
Η Πρακτική Ασκηση των φοιτητών του Τμήματος ΜΒ&Γ πραγματοποιείται σε φορείς του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα και τελεί υπό την χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ.

Δείτε περισσότερα για την Πρακτική άσκηση εδώ

• αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 3848/2010, παρ.2 άρθ, 2 -ΦΕΚ Α΄/71, όπως συμπληρώθηκε από τον Ν. 4186/2013 και αντικαταστάθηκε από το Ν.4547/2018, Α΄102, 12-06-2018, άρθρο 111, παρ. Α) η πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση διορισμού στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση. Στο ΠΠΣ του Τμήματος ΜΒ&Γ περιλαμβάνεται μια ομάδα 8 μαθημάτων (δύο υποχρεωτικά και έξι επιλεγόμενα) από τις Επιστήμες Αγωγής. Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΜΒ&Γ που ολοκληρώνουν με επιτυχία την παρακολούθηση αυτής της ομάδας μαθημάτων αποκτούν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

Δείτε περισσότερα για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας εδώ

• συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS +
Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν με υποτροφία είτε μέρος των σπουδών τους (Erasmus+ Studies) σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, χωρίς να πληρώσουν δίδακτρα, ή πρακτική άσκηση (Erasmus+ Traineeship) σε επιχείρηση, κέντρο κατάρτισης, ερευνητικό κέντρο ή άλλο οργανισμό που εδρεύει στην Ευρώπη, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Δείτε περισσότερα για το Πρόγραμμα ERASMUS + εδώ

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών οι φοιτητές του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής έχουν :
• αποκτήσει τις θεμελιώδεις θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των Βιοεπιστημών και είναι σε θέση να περιγράφουν τις βασικές έννοιες και αρχές που τις διέπουν.
• αποκτήσει εξειδικευμένες θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής και των εφαρμογών τους και είναι σε θέση να αναλύουν σε βάθος τις έννοιες και τις αρχές που τις διέπουν.
• αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες της Τεχνολογίας των Βιοεπιστημών καθώς επίσης και εξειδικευμένες γνώσεις και εργαστηριακές δεξιότητες στον τομέα της Τεχνολογίας της Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής οι οποίες τους επιτρέπουν να σταδιοδρομήσουν σε κλάδους και επαγγέλματα σχετικά με τις Βιοεπιστήμες (όπως περιγράφονται στην ενότητα 5 του παρόντος) ή να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.
• αναπτύξει δεξιότητες αποτίμησης αποτελεσμάτων, ανάπτυξης επιστημονικών υποθέσεων και πειραματικού σχεδιασμού ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο.
• αναπτύξει δεξιότητες γραπτής και προφορικής παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων και ιδεών.

Παρακολούθηση - Εξέταση Μαθημάτων
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι προαιρετική. Ωστόσο λόγω της φύσεως του αντικειμένου του Τμηματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής είναι απαραίτητη για την κατανόηση της ύλης και την εκπόνηση εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων. Η προσέλευση των φοιτητών στα εργαστηριακά μαθήματα, στις εργαστηριακές ή στις φροντιστηριακές ασκήσεις είναι υποχρεωτική. Οι λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τους όρους παρακολούθησης των ανωτέρω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθορίζονται κατά περίπτωση από τους αντίστοιχους διδάσκοντες οι οποίοι ενημερώνουν σχετικά τους φοιτητές. Κάθε φοιτητής έχει την υποχρέωση να εγγράφεται στην αρχή κάθε εξαμήνου στα μαθήματα που προτίθεται να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό και να εξεταστεί στο τέλος του εξαμήνου. Η εγγραφή γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε καθορισμένες ημερομηνίες.Φοιτητής που δεν έχει εγγραφεί μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες σε κάποιο μάθημα, δεν γίνεται δεκτός στην εξέταση του αντίστοιχου εξαμήνου, αλλά ούτε και στην επαναληπτική εξέταση του Σεπτεμβρίου.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Στις δύο πρώτες εξεταστικές περιόδους εξετάζονται μόνο τα μαθήματα των αντίστοιχων εξαμήνων (δηλαδή του χειμερινού εξαμήνου τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο και του εαρινού τον Ιούνιο). Ειδικά οι Δετείς φοιτητές με απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχουν τη δυνατότητα κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου να εξεταστούν στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Οι εξεταστικές περίοδοι διαρκούν τρεις εβδομάδες. Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου εξετάζονται όλα τα μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Δικαίωμα προσέλευσης στις εξετάσεις έχουν οι φοιτητές μόνον εφόσον έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο μάθημα κατά την περίοδο των εγγραφών του αντίστοιχου εξαμήνου και έχουν ασκηθεί κανονικά (εφόσον υπάρχουν εργαστηριακές ασκήσεις). Προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει να φέρουν τα τη φοιτητική ταυτότητα ή το ΒιΒλιάριο Σπουδών τους ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση τους.

Η κλίμακα βαθμολογίας σε κάθε μάθημα είναι από 0 έως 10. Επιτυχής θεωρείται η εξέταση όταν ο βαθμός του φοιτητή είναι τουλάχιστον πέντε (βάση επιτυχίας). Η τελική βαθμολογία σε ένα μάθημα ενδέχεται να είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής εξέτασης ή συνεκτίμησης επιμέρους αξιολογήσεων (γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, πρακτικές εξετάσεις, συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα, κλπ.). Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από τον διδάσκοντα ο οποίος οργανώνει κατά την κρίση του τις γραπτές, προφορικές εξετάσεις ή άλλου τύπου εξετάσεις.

Με βάση το άρθρο 24, Παράγραφος 3 του Ν. 1268/92 σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός διδακτικών μονάδων. Η διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μία εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος και σε μια μέχρι τρείς εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο για το υπόλοιπο εκπαιδευτικό έργο (εργαστήρια, φροντιστήρια) σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου Μοριακού Βιολόγου – Γενετιστή.

Βρείτε τους όρους παρακολούθησης και εξέτασης στον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών εδώ

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου:
α. Επιτυχής εξέταση στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.
β. Επιτυχής εξέταση στα μαθήματα επιλογής
γ. Επιτυχής ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας ή επιτυχής εξέταση σε μαθήματα επιλογής του εαρινού εξαμήνου που ισοδυναμούν με 30 ECTS (επιπλέον αυτών που αναφέρονται στο β).
Η συνδρομή του συνόλου των ανωτέρω προϋποθέσεων αντιστοιχεί στη συγκέντρωση συνολικά 240 μονάδων ECTS.

Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Β3/2166/1987 (ΦΕΚ 308 Β΄) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005, για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου λαμβάνονται υπόψη οι διδακτικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος, και, ακολούθως το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.
Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 1,0, 1,5 και 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:
-Μαθήματα με 1 ή 2 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.0.
-Μαθήματα με 3 ή 4 διδακτικές μονάδες έχουν συντελεστή βαρύτητας 1.5.
-Μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδεςέχουν συντελεστή βαρύτητας 2.

Ο βαθμός πτυχίου δίδεται με ακρίβεια εκατοστού και κυμαίνεται από 5.00 μέχρι και 10.00. Στο πτυχίο αναγράφεται και ο χαρακτηρισμός:
Καλώς (βαθμός πτυχίου 5.0 – 6.49)
Λίαν καλώς: (βαθμός πτυχίου 6.5 – 8.49)
Άριστα (βαθμός πτυχίου 8.5 – 10.00)

Κατεβάστε τον Οδηγό Σπουδών με το πρόγραμμα Σπουδών για το 2020-2021 εδώ

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
Αναπλ. Καθ. Γ. Σκάβδης, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Καθ. Ρ. Σανδαλτζόπουλος, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αναπλ. Καθ. Μ. Αλεξίου-Χατζάκη, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Aναπλ. Καθ. Μ. Κόφφα, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Mέλος ΕΤΕΠ Σ. Κυριάκη, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

To Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer System, ECTS).
Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) είναι ένα σύστημα χορήγησης και μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων, το οποίο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών καθολικής ισχύος. Προβλέπει έναν κώδικα ορθής πρακτικής για την οργάνωση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης βάσει της διαφάνειας των προγραμμάτων σπουδών και των επιδόσεων των σπουδαστών. Το σύστημα ECTS δεν ρυθμίζει αυτό καθαυτό το περιεχόμενο, τη δομή ή την αντιστοιχία των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, δεδομένου ότι πρόκειται για θέματα των οποίων η ποιότητα πρέπει να καθορίζεται από τα ίδια τα πανεπιστήμια, κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες που αποδίδονται σε κάθε μάθημα, πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτεί κάθε αυτοτελές εκπαιδευτικό συστατικό στοιχείο για να επιτευχθούν οι αντικειμενικοί στόχοι που επιδιώκονται, σε σχέση με τον συνολικό φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης εκτιμάται κατά μέσο όρο σε 1500-1800 ώρες εργασίας και ισοδυναμεί με 60 πιστωτικές μονάδες ECTS. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών ο φόρτος εργασίας κάθε μαθήματος με συνολικό φόρτο εργασίας ανά εξάμηνο 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που συγκεντρώνουν οι φοιτητές στα τέσσερα έτη των σπουδών είναι 240 ECTS. To Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής εφαρμόζει το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και χορηγεί, από το 2012, με το πέρας των σπουδών εκτός του Πτυχίου, το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην Ελληνική και στην Αγγλική Γλώσσα.

To Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).
Το Παράρτημα Διπλώματος πιστοποιεί τις επιδόσεις του φοιτητή με την αναλυτική καταγραφή των μαθημάτων που παρακολούθησε και εξετάστηκε, τις διδακτικές και πιστωτικές μονάδες που συγκέντρωσε, τους βαθμούς που έλαβε και τους αντίστοιχους βαθμούς του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Το Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από τον αρμόδιο συντονιστή ECTS/DS. Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής εκδίδει πιστοποιητικά από το έτος 2012 που άρχισαν να αποφοιτούν οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
Η κατηγοριοποίηση των επιδόσεων των επιτυχόντων φοιτητών γίνεται με βάση την ακόλουθη σχετική κλίμακα βαθμολογίας του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων:

Βαθμοί ECTS

Ποσοστό φοιτητών που συνήθως επιτυγχάνουν τον βαθμό

Βαθμός A

Για τους καλύτερους επιτυχόντες σε ποσοστό 10%

Βαθμός B

Για τους επόμενους επιτυχόντες σε ποσοστό 25%

Βαθμός C

Για τους επόμενους επιτυχόντες σε ποσοστό 30%

Βαθμός D

Για τους επόμενους επιτυχόντες σε ποσοστό 25%

Βαθμός E

Για τους τελευταίους επιτυχόντες σε ποσοστό 10%

Η κατηγοριοποίηση των επιδόσεων των αποτυχόντων φοιτητών είναι η ακόλουθη:

Βαθμοί ECTS

Ποσοστό φοιτητών που συνήθως επιτυγχάνουν τον βαθμό

Βαθμός FX

Χρειάζονται ορισμένες ακόμη βελτιώσεις, ώστε να μπορεί να κριθεί επιτυχής η επίδοση

Βαθμός F

Ανεπιτυχής εξέταση-Χρειάζονται ουσιώδεις επιπλέον βελτιώσεις

Υπεύθυνη ECTS/DS: Καθ. Μ. Ε. Γρηγορίου, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη,
περιοχή Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη
Tηλέφωνο: 25510 30610

 

Copyright © 2013 - 2024 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.