Skip to main content

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Η Πρακτική Ασκηση (ΠΑ) των φοιτητών του Τμήματος ΜΒ&Γ πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», τo οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η ΠΑ απευθύνεται μόνο σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές, καθώς αποτελεί θεσμοθετημένο μάθημα επιλογής του 6ου και 8ου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών. Οι διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν στην ΠΑ είναι δύο (2) και οι πιστωτικές μονάδες ECTS είναι τρεις (3).

Βασικοί Στόχοι

Η ΠΑ αποσκοπεί:

• στην εφαρμογή των γνώσεων των φοιτητών του Τμήματος ΜΒ&Γ σε πραγματικές συνθήκες και απόκτηση εμπειρίας σε παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους οποίους θα μπορούν να απασχοληθούν (και) μετά το τέλος των σπουδών τους

• στη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος ΜΒ&Γ και επιχειρήσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταξύ τους συνεργασία

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Η ΠΑ εκπονείται στο διάστημα από 1η Ιούνίου εως και 31η Ιουλίου κάθε έτους.

Υποβολή Αιτήσεων

Πριν την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται ενημερωτική διάλεξη κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πληροφορούνται για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τους συνεργαζόμενους φορείς υποδοχής, τη διαδικασία υλοποίησης της ΠΑ, τις υποχρεώσεις των πρακτικών φοιτητών καθώς και για τυχόν αλλαγές στο Πρόγραμμα της ΠΑ.

Οι αιτήσεις για την ΠΑ γίνονται στις αρχές Μαρτίου κάθε έτους ηλεκτρονικά και μετά από πρόσκληση του επιστημονικού υπεύθυνου του Προγράμματος. Εκτός από την ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να καταθέσουν σε έντυπη μορφή και μια σειρά από δικαιολογητικά για τα οποία πληροφορούνται κατά την ενημέρωση για την ΠΑ.

Για να υποβάλλετε αίτηση πατήστε εδώ

Κριτήρια Επιλογής Φοιτητών
Η επιλογή των φοιτητών που θα εκπονήσουν ΠΑ κάθε έτος γίνεται με βάση τον συντελεστή που προκύπτει για τον κάθε υποψήφιο εφαρμόζοντας τα παρακάτω κριτήρια:
• Αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων που ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς: βαρύτητα 50%
• Μέσος όρος βαθμολογίας υποχρεωτικών μαθημάτων: βαρύτητα 40%
• Εξάμηνο σπουδών/προτεραιότητα στο μεγαλύτερο εξάμηνο: βαρύτητα 10%
Για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες με αναπηρία (ΦμεΑ) (όπως έχουν ορισθεί από τη ΓΣ 7/7-5-14) δε θα λαμβάνονται υπόψη τα παραπάνω κριτήρια και οι ΦμεΑ θα επιλέγονται για ΠΑ με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης και με την προϋπόθεση ότι έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο 15% των μαθημάτων τους.

Φορείς Υποδοχής-Πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ

Οι φορείς στους οποίους απευθύνεται η ΠΑ των φοιτητών του Τμήματος ΜΒ&Γ είναι επιχειρήσεις (δημόσιες ή ιδιωτικές), Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Οργανισμοί Υγείας και Περιβάλλοντος και άλλοι παραγωγικοί φορείς (δημόσιοι και ιδιωτικοί) της ημεδαπής. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του ομώνυμου προγράμματος ΔΑΣΤΑ προτεραιότητα δίνεται στον ιδιωτικό τομέα λόγω προϋποθέσεων ΕΣΠΑ.

Για να δείτε φορείς που συμμετείχαν σε προηγούμενος κύκλους ΠΑ πατήστε εδώ

Για τη συμμετοχή ενός φορέα στο πρόγραμμα της ΠΑ είναι απαραίτητη η εγγραφή του στο σύστημα κεντρικής υποστήριξης της ΠΑ "ΑΤΛΑΣ" (https://submit-atlas.grnet.gr).

Ασφαλιστική κάλυψη κατά την ΠΑ

Η ασφαλιστική κάλυψη των φοιτητών κατα την εκπόνηση της ΠΑ γίνεται στο ΙΚΑ και την αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο και όχι ο φορέας.

Παραδοτέα Πρακτικής Άσκησης

Όλοι οι ασκούμενοι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου κάθε έτους τα παρακάτω έγγραφα :

  • Αναλυτική έκθεση σχετική με το αντικείμενο της άσκησής τους
  • Σωστά συμπληρωμένη Βεβαίωση Πραγματοποίησης ΠΑ υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον εκπρόσωπο του φορέα για θέματα ΠΑ
  • Το ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του φοιτητή από το συνεργαζόμενο φορέα υπογεγραμμένο από τον επόπτη του φορέα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Τον Κανονισμό ΠΑ μπορείτε να βρείτε εδώ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΔΠΘ http://praktiki.duth.gr/

Πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ https://submit-atlas.grnet.gr

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
• Παλαιολόγου Αικατερίνη, Επίκoυρος Καθηγήτρια, Συντονίστρια
• Κατσάνη Αικατερίνη, Επίκουρος Καθηγήτρια
• Σκάβδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
• Ένας εκπρόσωπος φοιτητών (οριζόμενος από τον Σύλλογο Φοιτητών)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη,
περιοχή Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη
Tηλέφωνο: 25510 30610

 

Copyright © 2013 - 2024 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.