Skip to main content

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διδακτικά Συγγράμματα
Ένα σύγγραμμα για κάθε μάθημα χορηγείται δωρεάν στους φοιτητές μετά από επιλογή τους στην αρχή κάθε εξαμήνου στο οποίο διδάσκεται το μάθημα. Η επιλογή πραγματοποιείται από κατάλογο προτεινόμενων συγγραμμάτων, τον οποίο εισηγείται ο διδάσκων του μαθήματος και τον οποίο επικυρώνει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Από το Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 η διανομή συγγραμμάτων γίνεται μέσω του συστήματος «Εύδοξος».

Ηλεκτρονικά Μαθήματα
Το ΔΠΘ παρέχει υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Μαθημάτων στα πλαίσια της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class: https://eclass.duth.gr/eclass/
Στο e-class αναρτώνται πληροφορίες, ανακοινώσεις και ότι άλλο κρίνουν οι διδάσκοντες, καθώς και οι ανακοινώσεις που αφορούν στις εργαστηριακές ασκήσεις.

Σίτιση
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Παιδαγωγικών Τμημάτων λειτουργεί Φοιτητική Λέσχη για τη σίτιση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων και των Τμημάτων Ιατρικής και Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης έχουν οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το νόμο (αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία). Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών χορηγείται κάρτα σίτισης στους φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση. Οι φοιτητές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση έχουν δικαίωμα σίτισης αλλά καταβάλουν το αντίτιμο του σιτηρεσίου.

Στέγαση
Φοιτητική Εστία δεν υπάρχει προς το παρόν για τη στέγαση των φοιτητών του Δ.Π.Θ στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο για κάθε ακαδημαϊκό έτος εξασφαλίζονται μισθωμένα δωμάτια στην πόλη της Αλεξανδρούπολης για τη στέγαση των φοιτητών. Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών που θα στεγαστούν σε ξενοδοχεία, όπως επίσης και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των στεγαζόμενων φοιτητών εφαρμόζονται σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Δ.Π.Θ.». Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
Δικαιολογητικά Σίτισης και Στέγασης
1) Αίτηση η οποία χορηγείται από την Γραμματεία.
2) Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας για την οικονομική περίοδο του τρέχοντος έτους (των γονέων ή του φοιτητή εάν υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση).
3) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα.
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.
5) Οι υποψήφιοι που επικαλούνται λόγους υγείας οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.
6) Οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό φοιτητή ή αδελφό που υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία οφείλουν να προσκομίσουν την ανάλογη βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία.
7) Οι φοιτητές που είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας οφείλουν να υποβάλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Υγειονομική Περίθαλψη
Οι φοιτητές δικαιούνται πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Για το σκοπό αυτό, σε όσους το επιθυμούν, χορηγείται με την εγγραφή από τη Γραμματεία του Τμήματος βιβλιάριο υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο.
Υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε. Αναλυτικότερες πληροφορίες περιέχονται στον «Κανονισμό Υγειονομικής Περίθαλψης Φοιτητών».

Διευκολύνσεις κατά τις Μετακινήσεις
Οι φοιτητές δικαιούνται έκπτωση επί του εισιτηρίου στις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό της χώρας που διαμορφώνονται ως εξής:

Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει το Τμήμα που φοιτά είναι δωρεάν.
Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες κατά 25% και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες κατά 25%.
Κατά τις μετακινήσεις τους οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν το δελτίο του ειδικού εισιτηρίου τους (πάσο) που χορηγείται από την Γραμματεία.

Βραβεία-Υποτροφίες
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισχύει το σύστημα κρατικής μέριμνας που περιλαμβάνει δύο κατηγορίες: υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με αποκλειστικό κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή. Οι υποτροφίες και τα δάνεια ενίσχυσης χορηγούνται με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του φοιτητή και με δεύτερο κριτήριο την επίδοση του. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Εξετάσεις μαθημάτων ΔΟΑΤΑΠ
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις μαθημάτων που έχουν ορισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην γραμματεία. Μπορούν να κατεβάσουν το αντίστοιχο αρχείο εδώ.

Κατάθεση δικαιολογητικών που αφορούν στη διαδικασία της δήλωσης ορκωμοσίας
Στη Γραμματεία του Τμήματος θα πρέπει να κατατεθούν:
• Δήλωση ορκωμοσίας
• Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)
• Βιβλιάριο Σπουδών
• Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης για κατάθεση πτυχιακής και μη οφειλής βιβλίων
• Αίτηση για εκτύπωση του πτυχίου σε πάπυρο (κόστος €30.00, προαιρετικό)
• Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (υπό προϋποθέσεις)
• Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ (ΠΔ 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε - υπό προϋποθέσεις)
• Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού στρατολογίας (άρρενες)
• Δήλωση επιλεγόμενων μαθημάτων που θα συμπεριληφθούν στη διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου

Δικαιολογητικά για την εκτύπωση του πτυχίου σε μεμβράνη (πάπυρο)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Επικοινωνία

Πανεπιστημιούπολη,
περιοχή Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη
Tηλέφωνο: 25510 30610

 

Copyright © 2013 - 2024 Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.